Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce oznamuje občanům, že volby do zastupitelstev obcí  se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022

od 8,00 do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost

v knihovně obecního úřadu v Dobřívě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v Dobřívě a na Pavlovsku. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost

a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem

České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu

hlasování umožněno. 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,

aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Telefonické spojení 371 783 396.

 

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz do volební místnosti pouze v pátek

23. září 2022 v 17,00 hod. u autobusové zastávky na Pavlovsku.