Oznámení o době a místě konání

Volby prezidenta republiky

Starosta obce oznamuje občanům, že volba prezidenta republiky se uskuteční

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023

od 8,00 do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost

v knihovně obecního úřadu v Dobřívě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v Dobřívě a na Pavlovsku. Voliči bude umožněno hlasování při volbě prezidenta republiky

poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským

průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR nebo cestovním

průkazem.

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat

mimo volební místnost.

Telefonické spojení 371 783 396.

 

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz do volební místnosti pouze v pátek

13. ledna 2023 v 17,00 hod. u autobusové zastávky na Pavlovsku.