Oznámení o době a místě konání

Volby prezidenta republiky II. kolo

Starosta obce oznamuje občanům, že volba prezidenta republiky II. kolo se uskuteční

v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023

od 8,00 do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost

v knihovně obecního úřadu v Dobřívě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v Dobřívě a na Pavlovsku. Voliči bude umožněno hlasování při volbě prezidenta republiky

poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským

průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR nebo cestovním

průkazem.

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Telefonické spojení 371 783 396.

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta republiky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz do volební místnosti pouze v pátek

27. ledna 2023 v 17,00 hod. u autobusové zastávky na Pavlovsku.